top of page

日本長崎小長井生蠔6隻

 

*數量有限,敬請提早1-2日落單

*生蠔需自行開蠔,如需開蠔服務請先whatsapp聯絡客服(60867229)

*購買三打或以上送蠔刀一把,亦可自行加配蠔刀

 

***送貨問題請參閱“購買須知“

https://www.openmeal.com/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E9%A0%88%E7%9F%A5

 

WHATSAPP ORDER: 60867229FACEBOOK: https://www.facebook.com/OPENMEAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/open_meal/

優惠! - 日本長崎小長井生蠔6隻優惠

HK$288.00 一般價格
HK$198.00銷售價格

買滿$1500即送原條池魚刺身1條價值$268

    bottom of page