top of page

*原箱需預訂*法國Josephine N2 原箱24隻

蠔刀+ 手套 1套"法國Josephine是生蠔名牌Gillardeau旗下品牌,口感爽脆圓潤,海水味與甘甜味平衡, 值得一試!"

 

*需提早1星期預訂

*生蠔需自行開蠔,如需開蠔服務請先whatsapp聯絡客服(60867229)

 

***送貨問題請參閱“購買須知“

https://www.openmeal.com/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E9%A0%88%E7%9F%A5

 

WHATSAPP ORDER: 60867229FACEBOOK: https://www.facebook.com/OPENMEAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/open_meal/

*原箱需預訂*法國Josephine N2 原箱24隻

HK$1,008.00 一般價格
HK$958.00銷售價格

買滿$1500即送三文魚刺身 1磅 18件

    bottom of page