top of page

法國Gillardeau n2

$48

 

*購買生蠔需最少兩隻起

*生蠔需自行開蠔,如需開蠔服務請先whatsapp聯絡客服(60867229)

*購買三打或以上送蠔刀一把,亦可自行加配蠔刀

 

***送貨問題請參閱“購買須知“

https://www.openmeal.com/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E9%A0%88%E7%9F%A5

 

WHATSAPP ORDER: 60867229FACEBOOK: https://www.facebook.com/OPENMEAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/open_meal/

法國Gillardeau N2

HK$48.00價格
    bottom of page