top of page

法國Belon 000 12隻

逢星期二/四截單,,不包退換*數量有限,敬請提早2—3日落單*生蠔需自行開蠔,如需開蠔服務請先whatsapp聯絡客服(60867229)*購買三打或以上送蠔刀一把,亦可自行加配蠔刀 ***送貨問題請參閱“購買須知“https://www.openmeal.com/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E9%A0%88%E7%9F%A5 WHATSAPP ORDER: 60867229FACEBOOK: https://www.facebook.com/OPENMEALINSTAGRAM: https://www.instagram.com/open_meal/

法國belon 000 12隻

HK$528.00價格
    bottom of page